top of page

2 talige kinderopvang

Kinderopvang De Knuffelbeer is een tweetalig kinderdagverblijf. Dat betekent dat de pedagogisch medewerkers in het Fries of in het Nederlands spreken met de kinderen, zonder dat een van beide talen gebruikt wordt als voorkeurstaal. De pedagogisch medewerkers bieden beide talen consequent aan. Belangrijk is dat de medewerkers het principe van één- persoon- één- taal hanteren en hun eigen taal vasthouden. De tweetaligheid versterkt het taalgevoel en kinderen leren al op jonge leeftijd dat je iets op twee manieren kunt zeggen. Ook al zijn ze nog zo klein, ze leren zowel het Friese als het Nederlandse woord van dingen of handelingen. 

 

Berne-opfang De Knuffelbeer is in twatalich bernedeiferbliuw. Dat betsjut dat de pedagogysk meiwurkers  yn it Frysk of yn it Nederlânsk prate mei de bern, sûnder dat ien fan ‘e beide talen as foarkarstaal brûkt wurdt. De pedagogysk meiwurkers biede de bern konsekwint beide talen oan. Wichtich is dat de meiwurkers it prinsipe fan ien- persoan-ien- taal hantearje en harren eigen taal fêsthâlde. De twatalichheid fersterket it taalgefoel en bern leare al betiid dat je eat op twa manieren sizze kinne. Ek al binne se noch sa lyts, se leare sawol it Fryske as it Hollânske wurd foar in ding of in hanneling.

bottom of page